logotype

Jaké jsou děti na druhém stupni ZŠ?

  1. Stupeň ZŠ (6.-9.třída)

Dítě prožívá závěrečnou fázi dětství. Inteligence roste zhruba do 15ti let. Úsudek takového dítěte je velmi bystrý, ale chybí zkušenost.

Ideální učitel = chápavý přítel, trpělivý a optimistický, empatický

Potřeby = pochopení, naslouchání, intimita, introspekce,

Charakteristika: osobnost prochází obrovskými psychofyzickými změnami

během krátkého časového období. V jedné třídě tak mohou být mezi dětmi velké rozdíly. Myšlení je „obaleno“ citovým nábojem, je často ve svých názorech ukvapený, vyznačuje se velkou fantazií, rozvinuté abstraktní myšlení, introspekce (denní snění), má velmi rozbujelý vnitřní svět, cítí rozporné sociální postavení mezi dětstvím a dospělostí, probouzí se sexualita, objevuje svou intimitu (často se uzavírá, chce být se svými city sám). V tomto období je dítě připraveno na samostatnost a přijetí vlastní zodpovědnosti, ne vždy je mu to v rodině umožněno a vzniká tak nezdravý vztah mezi rodiči a dítětem. Dítě se velmi silně vyhraňuje oproti rodiči, je důležité, aby to rodič nezlomil, jedině tak dojde k samostatnosti a ke zdravému zralému vztahu. Je mimořádně citlivý a zranitelný.

Hodinu prokládat diskusí, dát prostor pro dialog. Děti v tomto věku baví, když se jich ptáme na jejich názor, na to, co si myslí, co chtějí, jak by to udělali, co jim dělá starosti, co je jim milé. Je důležité být k nim upřímný a ukázat náš osobní postoj k věci, nepovyšovat se, nezlehčovat jejich názory. Je to daleko efektivnější než kázat a přednášet jim životní moudrosti, které stejně neposlouchají. K dobrému zvládnutí hodiny je důležité na začátku nastavit pravidla a ty důsledně dodržovat.

Pochopí a ocení Píseň písní, Žalmy, etická témata, Rút… 

JAK MOTIVOVAT DĚTI NA DRUHÉM STUPNI?

-          Začněme tím, že biblický příběh zaktualizujeme. Použijme to, co děti znají. Zaktualizujme biblické téma

-          Snažme se zaujmout co nejvíc smyslů: zrak, sluch, čich, hmat, chuť.

-          Naplňujme potřeby: Dejme prostor dialogu, naslouchejme jejich názorům, nebojme se s nimi probírat etické dosahy biblických témat

Podobenství o zasetém semeni

v  Klidně se s nimi můžeme pustit do klasického výkladu textu a věnovat se přirovnáním: kamenitá půda = kamenné nitro, křoví = nitro zahlcené starostmi…

v  Luštění šifer: s použitím hebrejských nebo řeckých písmen jim můžeme napsat vzkaz a dát jim za úkol jeho rozluštění...