logotype

7. třída základní školy

V tomto ročníku se pokračuje v probírání církevních dějin od Komenského, s připomenutím hlavních proudů světové reformace, přes toleranční období a obrozenectví až po vznik a stručné dějiny Církve československé husitské.

V povánočním čase až do konce školního roku jsou probírány základní otázky křesťanské etiky se zaměřením na Desatero, blahoslavenství a Ježíšovy etické příkazy („Já však vám pravím…“)

Konkrétní rozvrh jednotlivých témat:

1. Opakování – Jan Amos Komenský.
2. Světová reformace – Martin Luther.
3. Světová reformace – Kalvín, Zwingli, Obnovená Jednota bratrská (Ochranov).
4. Toleranční patent.
5. Osvícenství (Bernard Bolzano, osobnosti českého obrození).
6. Katolický modernismus v Čechách, Jednota katolického duchovenstva.
7. Český misál, Vánoce 1919, vznik CČSH 8. 1. 1920.
8. První patriarcha dr. Karel Farský – CČSH do I. sněmu (1924, 1931).
9. CČSH mezi svým I. a II. sněmem (1931 – 1947).
10. CČSH od II. sněmu do současnosti.
11. Jiné křesťanské církve v ČR – Ekumenická rada církví.
12. Jiné křesťanské církve – Církev římskokatolická po II. vatikánském koncilu.
13. Vánoce.
14. Vánoce.
15. Exodus – vyhlášení a funkce Desatera.
16. 1. přikázání – Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
17. 2. přikázání – Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.
18. 3. přikázání – Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.
19. 4. přikázání – Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
20. 5. přikázání – Cti otce svého i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin.
21. 6. přikázání – Nezabiješ.
22. 7. přikázání – Nezcizoložíš.
23. 8. přikázání – Nepokradeš.
24. Velikonoce (s možností posunu).
25. Velikonoce.
26. 9. přikázání – Nevydáš proti svému bližnímu falešné svědectví.
27. 10. přikázání – Nebudeš dychtit vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
28. Ježíšovo největší přikázání (podobenství o milosrdném Samařanu).
29. Blahoslavenství (blaze pokorným, tichým, těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, milosrdným).
30. Blahoslavenství (blaze těm, kdo mají čisté srdce, kdo působí pokoj, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost).
31. Svatodušní svátky (s možností posunu).
32. Etika Ježíšova horského kázání: Já však vám pravím... (o zabití, o přísaze).
33. Já však vám pravím... (o cizoložství, o rozluce).
34. Já však vám pravím... (o odplatě, o lásce k nepřátelům).
35. Závěrečná hodina.