logotype

8. třída základní školy

V rozvrhu témat pro tento ročník se pokračuje ve výkladu křesťanské etiky, a to výkladem Ježíšových skutků milosrdenství, shrnutím otázek křesťanské sociální etiky se zaměřením k diakonii a křesťanského vztahu k práci i ekologii.

V dalších hodinách tohoto ročníku se přichází k otázkám křesťanské věrouky – k učení o církvi a o poslání CČSH, o Božím slovu církve. V závěrečných hodinách tohoto ročníku je probíráno Velké vyznání víry CČSH (s přihlédnutím ke starokřesťanským vyznáním).

Konkrétní rozvrh jednotlivých témat:

1. Svědomí, zlo, hřích.
2. Skutky milosrdenství – „Neboť jsem hladověl, žíznil jsem, byl jsem nahý..."
3. Skutky milosrdenství – „Byl jsem na cestách, byl jsem nemocen, byl jsem ve vězení..."
4. Křesťanská sociální etika, diakonie.
5. Křesťanský vztah k práci.
6. Křesťanský vztah k ekologii.
7. V čem je pravá velikost - „Kdo chce být mezi vámi první, buď služebníkem všech..."
8. „Jen jedno je třeba..." – Ježíš u Marie a Marty (předpokladem křesťanské etiky je umění naslouchat Ježíši Kristu).
9. Jak vznikala církev Kristova – povolání učedníků, jejich posvěcení k účasti a dílu na Božím království, svatodušní události a vznik jeruzalémské církve.
10. Boží církev jako obec věřících v Krista.
11. Jedna svatá, obecná a apoštolská církev.
12. Organizované křesťanské církve.
13. Vánoce.
14. Vánoce.
15. Co věříme o Církvi československé husitské.
16. Naše diecéze a naše náboženská obec.
17. Zdroj víry a života církve – Boží slovo.
18. Boží zjevení ve stvoření.
19. Zjevení Staré smlouvy – Boží činy s Izraelem, prorocké slovo.
20. Zjevení Nové smlouvy – Boží slovo se stalo tělem v Ježíši Kristu (Jan 1,14).
21. Budoucí Boží zjevení ve slávě.
22. Boží zjevení v živém slovu církve.
23. Zjevení a věrouka.
24. Velikonoce (s možností posunu).
25. Velikonoce.
26. Co je víra? – Víra jako poslušná důvěra.
27. Výklad Vyznání víry – Věříme v Boha jednoho...
28. Výklad Vyznání víry – Věříme v Ježíše Krista, Syna Božího, který od Otce přišel...
29. Výklad Vyznání víry – Věříme v Ježíše Krista, který zlo světa i smrti přemohl...
30. Výklad Vyznání víry – Věříme v Ducha svatého...
31. Svatodušní svátky (s možností posunu).
32. Výklad Vyznání víry – Věříme v život věčný...
33. Výklad Vyznání víry – k čemu nás Bůh stvořil.
34. Víra a církev.
35. Závěrečná hodina.