logotype

2. až 5. třída základní školy

Osnovy v těchto třídách jsou věnovány biblické dějepravě – děti jsou seznamovány se základními událostmi Písem svatých Starého i Nového zákona. Látka je ve všech třídách rozdělena na starozákonní, vyučovanou v 1. pololetí, a novozákonní ve 2. pololetí. Ve všech ročnících jsou reflektovány i hlavní svátky církevního roku – Vánoce, Velikonoce a svátky svatodušní.

Pokud jsou společně vyučovány děti tohoto věku s dětmi z 1. třídy, jsou první tři hodiny vždy věnovány základním tématům prvouky (církev, bohoslužby, modlitba).

2. třída – konkrétní rozvrh jednotlivých témat:

1. Bible – kniha stále živá.
2. Vyvolený Boží lid – církev Starého i Nového zákona.
3. Stvoření světa.
4. Stvoření člověka – Adam a Eva.
5. Kain a Abel.
6. Potopa světa.
7. Stavba babylonské věže.
8. Abraham – cesta na Boží příkaz.
9. Abraham a Lot, nový Boží slib.
10. Abrahamovi hosté, Sodoma.
11. Izák – narození, obětování, ženitba.
12. Jákob a Ezau.
13. Církevní rok – Advent a Vánoce.
14. Církevní rok – Vánoce (Simeon).
15. Jákob – útěk, léta služby, smíření s Ezauem.
16. Josef – spor s bratry, otroctví.
17. Josef – správcem Egypta, smíření s bratry.
18. Jan Křtitel – výzvy k pokání.
19. Ježíšův křest v Jordánu, pokušení na poušti.
20. Povolání prvních apoštolů.
21. Ježíšovo kázání na hoře – blahoslavenství, Otče náš...
22. Smrt Jana Křtitele.
23. Církevní rok – Velikonoce (Ježíšův příjezd do Jeruzaléma, vyčištění chrámu).
24. Církevní rok – Velikonoce (ukřižování a vzkříšení). Velikonoční tématika může být posunuta podle datování Velikonoc v konkrétním školním roce.
Ježíšova podobenství:
25. O rozsévači.
26. O nemilosrdném služebníku.
27. O dělnících na vinici.
28. O deseti družičkách.
29. O svěřených hřivnách.
30. O posledním soudu – skutky milosrdenství.
31. O zlých vinařích.
32. Církevní rok – svatodušní svátky. (Rovněž svatodušní tématika může být posunuta podle datování v konkrétním školním roce).
Ježíšova podobenství:
33. O milosrdném Samařanu.
34. O pošetilém boháči.
35. Závěrečná hodina (s připomenutím svátku Mistra Jana Husa).

3. třída – konkrétní rozvrh jednotlivých témat:


1. Izraelský lid v Egyptě.


O Mojžíšovi:
2. Mojžíšovo narození a dětství.
3. Povolání Mojžíše (hořící keř).
4. Vysvobození z egyptského otroctví.
5. Přechod Rudým Mořem, cesta pouští.
6. Vyhlášení Desatera Božích přikázání.
7. Modlářství izraelského lidu (zlatý býček).
8. Budování svatostánku (Boží příbytek).
9. Hranice zaslíbené země, Mojžíšova smrt.


Jozue a soudcové:
10. Přechod Jordánu, pád hradeb Jericha.
11. Obsazení a rozdělení zaslíbené země, slib věrnosti Hospodinu.
12. Soudce Gedeon.
13. Církevní rok – Advent, Vánoce.
14. Církevní rok – Vánoce (dvanáctiletý Ježíš v chrámu).
15. Soudcové – Samson.
16. Věrná Rút.
17. Prorok Samuel.
18. Jan Křtitel a Ježíš.
19. Povolání prvních učedníků, svatba v Káně Galilejské.


Ježíš uzdravuje a odpouští hříchy:
20. Uzdravení ochrnutého.
21. Uzdravení setníkova sluhy, uzdravování v sobotu.
22. Dcera Jairova, mládenec z Naim, Lazar.
23. Církevní rok – Velikonoce – ukřižování (možnost posunu).
24. Církevní rok – Velikonoce – vzkříšení a zjevování vzkříšeného.
25. Ježíš u Marie a Marty.
26. Ježíš a hříšníci (vrchní celník Zacheus, hříšná žena).
27. Ježíš utišuje bouři.
28. Petrovo vyznání u Cesareje Filipovy („Ty jsi Kristus...")
29. Ježíš a děti (i v současnosti).


Ježíšova podobenství:
30. O farizeu a celníkovi.
31. O pozvaných na hostinu.
32. Církevní rok – svatodušní svátky (s možností posunu).


Ježíšova podobenství:
33. O vinném kmenu a ratolestech.
34. O boháči a Lazarovi.
35. Závěrečná hodina (Mistr Jan Hus).

4. třída – konkrétní rozvrh jednotlivých témat:

1. Izraelský lid v zaslíbené zemi – soudcové, prorok Samuel.
2. Saul – první izraelský král.


O Davidovi:
3. Saul a David.
4. Davidovo vítězství nad Goliášem.
5. David – milosrdný král (Jonatanův syn Mifibozet).
6. Davidův hřích a pokání, David a Absolon, konec Davidovy vlády.
O Šalamounovi:
7. Prosba za moudrost, Šalamounův soud.
8. Stavba jeruzalémského chrámu.
9. Šalamounova sláva a pád.
10. Rozdvojení izraelského království.
11. Prorok Eliáš.
12. Trest a hřích – Nábotova vinice.
13. Církevní rok – Advent, Vánoce.
14. Církevní rok – Vánoce.
15. Prorok Elizeus – uzdravení Námana.
16. Prorok Amos a král Jeroboám II.
17. Prorok Jonáš.
18. Ježíš a Nikodém.
19. Ježíš a bohatý mladík.
20. Ježíšův rozhovor se Samařankou.
21. Uzdravení deseti malomocných.
22. Ježíšova modlitba za učedníky („aby všichni byli jedno...").
23. Církevní rok – Velikonoce – ukřižování (možnost posunu).
24. Církevní rok – Velikonoce – vzkříšení.


Vzkříšený Ježíš a učedníci:
25. Dva učedníci na cestě do Emauz.
26. Nevěřící Tomáš.
27. Rozhovor se Šimonem Petrem („...miluješ mne?").
28. Nasycení zástupu (pět chlebů a dvě ryby).
29. Prosba pohanské ženy.
30. Daň císaři a dar vdovy.
31. Ježíšovo oslavení („Buďte mi svědky!"), volba Matěje.
32. Církevní rok – svatodušní svátky (možnost posunu).
33. Apoštolská církev („...měli vše společné").
34. Uzdravení u chrámových dveří („Zlato a stříbro nemám...").
35. Závěrečná hodina (Mistr Jan Hus).

5. třída – konkrétní rozvrh jednotlivých témat:


1. Boží proroci v rozděleném království.
2. Prorok Ozeáš – konec severní říše.
3. Prorok Izaiáš a král Ezechiáš.


Prorok Jeremiáš:
4. Jeremiáš a král Joziáš – nalezená kniha.
5. Pohrdání Božím slovem.
6. Dobytí Jeruzaléma – nová naděje.
7. Babylónské zajetí – prorok Ezechiel.


O Danielovi:
8. Sen o veliké soše, nápis na zdi.
9. Tři mladíci v ohnivé peci, Daniel v jámě na lvy.
10. Ester – Job.
11. Návrat z babylonského zajetí, obnova jeruzalémského chrámu.
12. Stavba jeruzalémských hradeb, Ezdráš, Nehemiáš.
13. Církevní rok – Advent, Vánoce.
14. Církevní rok – Vánoce.
15. Tři mudrcové, Herodes a Ježíš.
16. Štěpán – první mučedník křesťanské církve.
17. Apoštolové před veleradou („Boha je třeba poslouchat..."), Gamaliel.
18. Obětavá víra a sobectví (Ananiáš a Safira, kouzelník Simon).
19. Apoštol Filip – křest etiopského dvořana.
20. Obrácení Saula.
21. Křest pohanů – apoštol Petr a Kornelius.
22. Církev v Jeruzalémě a v Antiochii.
23. Církevní rok – Velikonoce – ukřižování (možnost posunu).
24. Církevní rok – Velikonoce – vzkříšení.
25. Vzkříšený Ježíš – hlava apoštolské církve.


Apoštol Pavel:
26. První misijní cesta (Kypr, Antiochie, Lystra), porada v Jeruzalémě.
27. Misijní cesty (Filipy, Soluň, Athény, Korint).
28. Pavel v Efezu a Troadě, loučení v Milétu.
29. Pavel na cestě do Říma.


Shrnutí starozákonní dějepravy:
30. Doba praotců, Mojžíš, Jozue, soudcové.
31. Starozákonní proroci.
32. Církevní rok – svatodušní svátky (možnost posunu).


Shrnutí novozákonní dějepravy:
33. Evangelia.
34. Skutky apoštolů.
35. Závěrečná hodina (Mistr Jan Hus).