logotype

1. třída základní školy

Osnovy náboženské výchovy v této třídě jsou věnovány křesťanské prvouce – děti mají být jim přístupným způsobem obeznámeny s tím, proč navštěvují hodiny náboženské výchovy, a dále s některými základními pojmy (církev, církevní rok, bohoslužby, modlitba, Bible aj.).

Konkrétní rozvrh jednotlivých témat:

Proč se shromažďujeme:
1. Učíme se žít tak, jak se líbí Bohu.
2. Jsme v Božích rukou.
3. Bůh je Otcem nás všech, má nás rád.
4. K lásce k Bohu patří poslušnost jeho přikázání.


O modlitbě:
5. Modlitba – rozhovor s Bohem, naším živým Otcem a Pánem.
6. V modlitbě chválíme Boha, děkujeme mu, prosíme ho.
7. Jak Bůh vyslyší naši modlitbu.
8. – 10. Proč se modlíme – Otče náš.


O církvi:
11. Církevní rok – Advent.
12. Církevní rok – Vánoce (narození Páně).
13. Církevní rok – Vánoce (betlémští pastýři).
14. Církevní rok – Vánoce (tři mudrcové).
15. Církevní rok – náš duchovní domov.
16. Křesťanské církve (denominace), jejich jednota a různost.
17. Církev československá husitská (výročí jejího založení).


O Bibli:
18. Bible, její rozdělení, Starý a Nový zákon.
19. Bible - kniha stále živá.
20. Bible v českých zemích.


O církvi:
21. Církevní rok – postní čas.
22. Církevní rok – Velikonoce (Zelený čtvrtek).
23. Církevní rok – Velikonoce (Velký pátek).
24. Církevní rok – Velikonoce (Vzkříšení).


Bohoslužby a svátosti:
25. Náš sbor – proč se v něm shromažďujeme.
26. Liturgie Karla Farského – čtení Písma, zvěstování Božího slova.
27. Liturgie Karla Farského – Večeře Páně.
28. Svátosti – křest, biřmování.
29. Svátosti – pokání, Večeře Páně.
30. Svátosti – manželství, útěcha nemocných, svěcení.


O církvi:
31. Církevní rok – svatodušní svátky (seslání Ducha svatého).
32. Církevní rok – svatodušní svátky (první křesťanská církev).
33. Církevní rok – svátek Cyrila a Metoděje.
34. Církevní rok – svátek Mistra Jan Husa.
35. Závěrečná hodina.