logotype

6. třída základní školy

Úkolem náboženství v tomto ročníku je, aby děti, obeznámené v prvních pěti letech obecné školy se základními pojmy křesťanské prvouky a s biblickou dějepravou Starého a Nového zákona, byly alespoň rámcově seznámeny s dějinami křesťanské církve zejména v Čechách, a to se zvláštním zaměřením na dílo a odkaz Mistra Jana Husa, české reformace, Jana Amose Komenského.

Ve všech ročnících jsou reflektovány i hlavní svátky církevního roku – Vánoce, Velikonoce a svátky svatodušní.

Konkrétní rozvrh jednotlivých témat:

1. Prvokřesťanská církev (život první křesťanské obce v Jeruzalémě po svatodušních událostech).
2. Cesty apoštola Pavla (rozšíření křesťanství do Evropy).
3. Pronásledování církve v prvních stoletích křesťanského letopočtu (císař Nero, císař Dioklecián).
4. Konstantin Veliký (státní uznání církve, jeho klady i zápory).
5. Starokřesťanská tradice (sedm ekumenických sněmů, Apoštolské vyznání víry).
6. Velká Morava – počátky křesťanské misie mezi Slovany.
7. Cyril a Metoděj – počátky cyrilometodějské misie, slovanský překlad Písma svatého.
8. Cyril a Metoděj (cesta do Říma, Metoděj arcibiskupem, smrt Metoděje a vyhnání jeho žáků).
9. Počátky křesťanství v Čechách (kníže Bořivoj, kněžna Ludmila, kníže Václav).
10. Počátky pražského biskupství, biskup Vojtěch.
11. Vznik a poslání klášterů v Čechách (Anežka Přemyslovna, Prokop – opat sázavského kláštera).
12. Období vlády Karla IV. – vznik Pražského arcibiskupství.
13. Vánoce.
14. Vánoce.
15. Období vlády Karla IV. – předchůdci reformace (Konrád Waldhauser, Jan Milíč, Matěj z Janova, Tomáš Štítný).
16. Mistr Jan Hus (Husovo univerzitní působení, kázání v Betlémské kapli, první spisy).
17. Mistr Jan Hus (exkomunikace, pobyt na Kozím Hrádku a na Krakovci, cesta do Kostnice).
18. Mistr Jan Hus (vězení v Kostnici, listy z vězení, upálení 6. 7. 1415 a jeho ohlasy v Čechách).
19. Další osobnosti počátku české reformace (Jeroným Pražský, Jakoubek ze Stříbra).
20. Husitství (jeho počátky, Tábor – Jan Žižka, Praha – univerzita, Jan Želivský).
21. Husitství (od smrti Jana Žižky po Lipany, Prokop Veliký, bitva u Domažlic).
22. Hodnocení předlipanského husitství.
23. Husitství po Lipanech – král Jiří z Poděbrad, husitský arcibiskup Jan Rokycana.
24. Velikonoce (velikonoční tématika může být posunuta podle datování Velikonoc v konkrétním školním roce).
25. Velikonoce.
26. Počátky Jednoty bratrské (Petr Chelčický, Řehoř, volba kněží v Kunvaldu, Lukáš, Jan Augusta).
27. Jednota bratrská (Jan Blahoslav, Kralická bible).
28. Česká konfese, Rudolfův majestát.
29. Jan Amos Komenský (mládí, studium, Fulnek).
30. Odkaz husitství a Jednoty bratrské.
31. Svatodušní svátky (rovněž svatodušní tématika může být posunuta podle datování v konkrétním školním roce).
32. České povstání, Bílá hora.
33. Počátky protireformace (Staroměstská poprava, Václav Kaplíř, Václav Budovec, Jan Jesenius).
34. Protireforamce v zemích koruny české, exil, Jan Amos Komenský (Lešno, Šarišský Potok, Anglie, Amsterodam).
35. Závěrečná hodina.