logotype

Alternativní osnovy

Alternativní osnovy jsou určené pro případ, že ve skupině náboženské výchovy budou mít převahu děti, které dosud žádnou náboženskou výchovou neprošly.
Úkolem těchto výjimečných alternativních osnov je seznámit děti se základními pojmy křesťanské víry a života církve.

Konkrétní rozvrh jednotlivých témat:

1. Náboženství jako vztah úcty k Bohu. Světová náboženství, židovství, jedinečnost křesťanství.
2. Křesťanská víra jako poslušná důvěra v Boha (nevěra, pověra, fanatismus, víra jako důvěra, víra s láskou).
3. Vyznání víry (vyznání slovem i životem, apoštolské vyznání víry, vyznání víry CČSH).
4. Víra jako síla života (apoštol Pavel, Augustin, Mistr Jan Hus, Albert Schweitzer, Matka Tereza, astronaut James Irwin).
5. Bible (jednota Bible, Stará a Nová smlouva, záměr Bible, Bible v našem národě).
6. O Bohu (věříme v živého osobního Boha, Boží zjevení v přírodě, Boží Trojice).
7. Stvoření světa (Bůh z ničeho vše stvořil, pohled do vesmíru, dokonalost přírody, věda a víra).
8. Člověk a jeho poslání. Bůh nás stvořil k tomu, abychom byli jeho obrazem.
9. Zlo a hřích. (Hřích a vina oddělují lidstvo od Boha. Velké a malé hříchy. Zlo a hřích.)
10. Svědomí a Desatero Božích přikázání.
11. Ježíš Kristus – Syn Boží a Spasitel světa (Ježíšovo narození. Božství a bezhříšné lidství Ježíše Krista).
12. Duch svatý – zaslíbení a seslání, dary Ducha svatého, Duch svatý v životě křesťana.
13. Vánoce.
14. Vánoce.
15. Církev. (Církev jako sbor učedníků Krista, pravoslavné církve, římskokatolická církev, jednota Boží církve).
16. Reformace a její představitelé (John Viklef, Mistr Jan Hus, Martin Luther, Jan Kalvín.)
17. Církev československá husitská (historické kořeny, Karel Farský, znaky CČSH, organizace CČSH).
18. Modlitba (co je modlitba, modlitba Páně, místo a čas modlitby, jakou modlitbu Bůh slyší).
19. Chrám, kostel, sbor – sbory CČSH, bohoslužebné předměty.
20. Bohoslužba (smysl křesťanské bohoslužby, jednotlivé části bohoslužby, kázání, chování při bohoslužbách).
21. Svátosti – svátost jako Boží slovo v podobě jednání.
22. Svátost křtu (křest v Bibli, křest jako očištění, křestní obřad, křest jako připojení k církvi, závazek křtu).
23. Biřmování – upevnění víry pokřtěného Duchem svatým.
24. Velikonoce (s možností posunu).
25. Velikonoce.
26. Večeře Páně (Ježíšova stolování, poslední večeře, Večeře Páně v první církvi, smysl Večeře Páně, nehodné přijímání).
27. Pokání a odpuštění (Ježíš proměňuje hříšníky, svátost pokání – její smysl a součásti, proměňující láska).
28. Manželství (vztah muže a ženy v Bibli, svátostné uzavření manželství, svatební obřad, život v manželství).
29. Kněžství Boží církve a svátostné kněžství.
30. Nemoc a zdraví (Ježíš uzdravuje, ochrana zdraví, posila v nemoci a utrpení, svátost útěchy nemocných).
31. Svatodušní svátky (s možností posunu).
32. Věčný život jako účast na Božím životě v Ježíši Kristu.
33. Církevní rok, jeho významné dny a svědkové víry.
34. Zpěv a hudba v křesťanské církvi.
35. Závěrečná hodina.