logotype

Osnovy Biblické příběhy I.

Osnovy pro vyučování nepovinného předmětu Náboženství (Biblické příběhy)
na základních školách
 
Použité zkratky zpěvníků:
BTS - L. Rejchrt: Buď tobě sláva. Praha 1981
ZSN - L. Rejchrt: Zpívejte s námi. Praha 1991
 
Varianta první: Biblické příběhy od začátku Starého zákona
 
1. Úvodní hodina  
a) o Bibli        
b) rozmanitost a pestrost Božího stvoření, každý jsme jedinečný,originální    
Písně: Slunce svítí, Letní chvalozpěv (L. Rejchrt:  Zpívejte s námi = ZSN )                    
 
2. Stvoření vesmíru a našeho světa – Bůh dává život, řád a smysl                               Písně: Kdo stvořil? (ukazovací), Slunce svítí na ptáčky (L. Rejchrt: Buď tobě sláva = BTS 21), Vše dobré co máme (BTS 19), Laudato sii (Svítá 172)                                  
 
3. Bůh dává život lidem, lidstvu (= ádám)
Písně: Všechny děti v celém světě (BTS 6), Písnička díků (BTS 18)
 
4. Neposlušnost lidí a trest (Adam a Eva zobrazují nás lidi, lidstvo)  
Písně: Proč svítí sluníčko (BTS 12), Odpusť (Svítá č. 233)
 
5. Zlo mezi lidmi – Kain a Ábel
Písně: Odpusť (Svítá 233)
 
6. Noe a potopa – záchrana života
Písně: Já mám kocábku (Svítá 100)
 
7. Babylónská věž – pýcha lidí a její důsledek
Písně: Staví, staví lidé (ukazovací), Písnička o bábelské věži (ZSN 3)
 
8. Opakovací hodina prehistorických biblických příběhů pomocí zábavného kvízu, soutěží apod.  
 
9. Význam Adventu
Písně: Advent, advent svítí 1. (2., 3., 4.) svíce (zpíváme při rozsvěcení adventního svícnu), Přiblížil se vánoční čas (BTS 62)  
 
10. – 12. Vánoční události (narození Jana Křtitele a Ježíše Krista, pastýři, mudrci, Herodes, Simeon a Anna)
Písně: koledy a vánoční písně v BTS a ZSN
 
13. Povolání  Abrahama, putování do zaslíbené země
Písně: Bůh je záštita má (Svítá 23), Písnička o Božím požehnání (ZSN 5), Vše dobré, co máme (BTS 19)
 
14. Abraham sestupuje do Egypta a vydává Sáru za svou sestru (postavení žen ve společnosti v minulosti a nyní)
Písně: Jen mluvte pravdu každý s bližním svým (Svítá 123), Pane Bože, prosíme tě (BTS 32 – hlad ve světě)
 
15. Rozchod Abrahama a Lota (použít mapu starozákonní Palestiny)
Písně: Dávej pozor na svou ruku (nohu, ucho, jazyk, oko) – ukazovací, Lot  v Sodomě (Svítá 33)
 
16. Opakování Abrahama zábavnou formou, Abraham vysvobozuje Lota ze zajetí Písně: Díky (BTS 20)
 
17. Sára a Hagar (téma rodina, manželství, mnohoženství ve světě)
Písně: Má duše Boha velebí (BTS 29)
 
18. Sodoma a Gomora, zkáza měst, záchrana Lota s rodinou, Lotova žena
Písně: Apoštolská (Svítá274), Kázání o zkáze Sodomy a Gomory (Svítá 383), Lot  v Sodomě (Svítá 33)  
 
19. Zkouška Abrahamovy víry, Bůh nechce lidské oběti
Písně: Abrahamova oběť (ZSN 4)
 
20. Nevěsta pro Izáka – Rebeka (svobodná vůle člověka při rozhodování)
 
21. Narození Ezaua a Jákoba, jejich odlišnost, prodání prvorozenství
 
22. Izák žehná Jákobovi místo Ezauovi
Písně: Písnička o Božím požehnání (ZSN 5)
 
23. Jákobův sen – oslovení Bohem, Jákob v Cháranu
Písně: Jákobův žebřík (Svítá)  
 
24. Jákob v Cháranu, Lea a Ráchel, Lábanův podvod
 
25. Odchod Jákoba s rodinou od Lábana, Ráchel vzala otci bůžky
 
26. Jákobův zápas s Bohem, smíření bratrů
Písně: Ó Pane můj, nenech mě být (Svítá 228)
 
27. Opakování  Abrahama a Jákoba
 
28. – 32. Podle církevního roku se zařadí Velikonoční události
Písně: Velikonoční písně ze ZSN a Svítá
 
Podle situace ve skupince dětí může být zařazeno více zábavných opakování.
Některá hodina může být věnována aktuálním otázkám, které vyplynou z výkladu.
Není potřeba s výkladem pospíchat, nejde o to, aby se probralo co nejvíce látky.
Je dobré s dětmi hodně hovořit a naslouchat jim.
 
Pokud ještě zbývají do konce školního roku 1-3 vyučovací hodiny, lze probrat nějaké krátké ucelené téma – biblickou knihu např. Jonáš
písně k Jonášovi: Jonáš (BTS 54), Daniel (Svítá 266), nebo knihu Rút.