logotype

Katechetika

Seznam literatury ke katechezi

SEZNAM PUBLIKACÍ, PŘÍRUČEK A POMŮCEK

PRO KATECHETICKOU A UČITELSKOU ČINNOST V CÍRKVI:

Bible
Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Podle ekumenického vydání z roku 1985. První vydání v roce 1979.

 

Biblická dějeprava
CČSH
Svoboda, Z.: Tak Bůh miloval svět. DR CČSH, Praha 1995
Salajka, M.: Člověk před Boží tváří. Blahoslav, Praha 1966 /SZ/
Horský, R., Cesta ke světlu. Blahoslav, Praha 1970 /NZ/
Horský, R.: U bran Písma svatého. Praha 1968 /Katechetické přípravy – výbor
z NZ/
Farský, K.: Biblická čítanka. I. Starý zákon. Blahoslav, Praha 1925
Spisar, A.: Úvod do biblické čítanky Nového zákona. Blahoslav, Praha 1933
Spisar, A.: Výbor z Nového zákona. Praha 1951
Butta, T.: Na cestě s Ježíšem. Katechetické přípravy k Novému zákonu – výběr
ze svědectví evangelistů, Praha 2004
Butta, T.: Z Jeruzaléma až na sám konec země. Katechetické přípravy ke knize
Skutky apoštolů. Praha 2002

Evangelické a další
Čapek, S.: Biblická dějeprava. Vydání šesté, Kalich, Praha 1946
Hájek, V.: Biblická dějeprava. Kalich, Praha 1970
Hájek M., Hájek, V.: Biblická dějeprava. Kalich, Praha 1990
Rejchrt, L.: Slunce svítí všem. Vyprávění z Knihy knih pro malé i velké. ČBS, Praha 1994
Doležalová M. - Kocnová M. - Trusina, J.: Cesta Božího lidu. Výklad osmdesáti oddílů ze Starého zákona pro dětské bohoslužby a rodinné pobožnosti. Kalich, Praha 1991
Doležalová M. - Kocnová M. - Trusina, J.: Cesta Božího lidu. Výklad osmdesáti oddílů z Nového zákona pro dětské bohoslužby a rodinné pobožnosti. Kalich, Praha 1993
Slovo na cestu. Parafrázovaný text Nového zákona. Luxpress, Praha 1990
Fankhauser, G.: Příběhy dosud živé. I. a II. část, bez vročení
De Vries, T.: Tím vše začíná. ERC, Amsterodam 1989 /pro předškolní věk/
Objevujeme Bibli. Materiál pro práci s předškolními dětmi. Oliva, Praha 1994-
1998 /vydala Církev bratrská/

Obrázkové Bible
Ilustrovaná Bible pro mládež. Záhřeb 1982
Bible pro děti. Bratislava 1991
Ilustrovaná Bible. Příběhy Starého a Nového zákona. Praha 2000
Tailor, Kenneth N.: Bible v obrázcích pro malé děti. London, bez vročení

Katechismus
CČSH
Základy víry CČSH. Přijaty VI. sněmem dne 17. 10. 1971 jako oficiální nauková norma, Blahoslav, Praha 1975 /doplněná biblická dokumentace VII. sněmem v roce 1994/
Horský, R.: Cesta. Blahoslav, Praha 1979 /pro dospělé křtěnce, biřmovance a
mládež/
Kubíková, J.: Prvouka. In: Zpěvník CČSH, Praha 1970, s. 385-417 / beznotové
vydání, pro děti/
Kubíková, J.: Křesťanský domov. Blahoslav, Praha 1994, s. 331-425 /rodinná
katecheze/
Butta T., Buttová J.: Křesťanská prvouka pro starší žáky a mládež. Blahoslav,
Praha 1994 /příručka pro duchovní katechety a laické pracovníky církve/
Učení náboženství křesťanského. Přijato I. řádným sněmem církve
československé dne 28. až 30. března 1931, Praha 1948

Evangelické katechismy
Gruber, J.: Otázky a odpovědi. Evangelický katechismus pro mládež i dospělé,
skupiny i jednotlivce. Praha 2004
Hájek, M.: Evangelický katechismus. Praha 1989
Smolík, J.: Cesta života. Praha 1991

Katolický katechismus
Naše víra. Sborník úvah o katolické víře. Praha 1974

Bohoslužba s dětmi a liturgická katecheze
De Vries, T.: Hrajeme si v Boží zahradě. Příručka pro katechezi dětí. EMAN,
Heršpice 1998

CČSH
Pobožnost podle F. Kalouse. Praha 1995 /v úpravě pro děti - srov. Horský, R.:
Jak pracovat s dětmi, Praha 1952, s. 128 -133/
Svoboda, Z.: Pozvání. Příručka k přípravě dětí na první večeři Páně. Granum
Pěnčín 1993
Wienerová, J.: Klíčky – modlitebníček pro duchovní péči v CČSH, Blahoslav,
Praha 1988
Naše liturgie. Sbírka úloh nedělních škol CČS, Edice duchovní péče o děti,
Praha 1950
Frýdlovi, A. a D.: Nechte maličkých přijíti. Náměty k dětským bohoslužbám.
Praha 2003

Římskokatolická církev
Direktorium pro mše s dětmi. In: Dokumenty liturgické obnovy. Olomouc 1994
Kaňa J., Schrötterová, P.: Nedělní misálek. Portál, Praha 1993
Pravoslavná církev
Šuvarská, E.: Nedělníček. Obrázková liturgie svatého Jana Zlatoústého pro děti
Boží. Praha 1993

Církevní dějiny
Šoltéz, Š.: Dějiny křesťanské církve. Kalich, Praha 1990
Rejchrt, L.: Taková dlouhá cesta. Kalich, Praha 1992
Molnár A. – Rejchrtovi N. a L.: Slovem obnovená. Čtení o reformaci. Kalich,
Praha 1977
Neumann, E.: Dějiny křesťanství. CČSH, Praha 1923
Kaňák, M.: Ve znamení kříže a kalicha. CČSH, Praha 1946

Náboženství v dějinách a současnosti
Kniha o náboženství. Praha 1993
Rejchrt, L.: Pavučiny. Náboženství, náboženské hnutí, sekty. Informace a fakta. Praha 1995
Encyklopedie pro mládež. Náboženství světa. Praha 1998

Zpěvníky
Zpěvník CČSH /vydání z roku 2005/ - dětské písně označeny značkou D
L. Rejchrt: Buď tobě sláva. Praha 1981 - v osnovách jej uvádíme pod zkratkou BTS
L. Rejchrt: Zpívejte s námi. Praha 1991 - v osnovách jej uvádíme pod zkratkou ZSN
Svítá. Křesťanské písničky (nejen) pro mládež. Druhé vydání, Kalich, Praha
1999

Řády
Základy řádu duchovní péče CČS přijaté na II. sněmu církve dne 4. května 1947.
ÚR CČS, Praha 1948
Základy řádu duchovní péče CČSH. Novelizace přijatá na 3. zasedání VII.
sněmu CČSH konaném ve dnech 27. – 28. 8. 1994 a vyhlášená
v Úředních zprávách č. 2/1994; po schválení Ústavy CČSH na 3. zasedání
VIII. sněmu CČSH dne 19. října 2002, vyhlášené v Úředních zprávách č.
3/2002 dne 7. listopadu 2002, a po schválení Řádu duchovenské služby
CČSH na zasedání církevního zastupitelstva konaném ve dnech 8. – 9. 10.
2004 a vyhlášeném v Úředních zprávách č. 2/2004 dne 31. 10. 2004.

Osnovy
Osnovy československého husitského náboženství pro obecnou školu /1.-5.
třída/, č.j. 257/94 – I/3 ze dne 21. února 1994
Osnovy československého husitského náboženství pro občanskou školu /6.-9.
třída/, č.j. 93/94-I/3 ze dne 1. února 1994

Mládež
Matyáš, M.: Dopisy bratrovi. Blahoslav, Praha 1982

Evangelikální literatura
Burns, J.: Nebojte se věnovat mladým. Nová naděje, Brno 1994
Ward, P. - Adams, S. - Levermore, J.: Jak se připravovat na práci s mládeží.
Portál, Praha 1997

Římskokatolická literatura
Graubner, J., Šimáček, M.: Křesťanské společenství mládeže. Sekce pro mládež
při české biskupské konferenci
Rosanna, E.: Mládež. In: Slovník spirituality. Kostelní Vydří 1999, s. 506-523

Z hlediska psychologie a sociologie
Příhoda, V.: Ontogeneze lidské psychiky. I. – IV. SPN, Praha 1963-1974
Vágnerová, M.: Vývojová psychologie. Portál, Praha 2000
Alan, J.: Etapy života očima sociologie. Praha 1989
Fischer, E.: Problémy mladé generace. Praha 1965
Kabátek, A.: Mládež, generace, kultura. In: Sociologický časopis. č. 5, 1989
Kabátek, A.: Socializace, osobnost, generace. In: Sociologické texty I. Praha
1993
Holda, D.: Hodnoty a perspektivy mládeže. Praha 1988
Sak, P.: Sociální vývoj mládeže. Praha 1985

Katechetika – teorie a metodika

CČSH
Urban, R.: O lepší výchovné cesty. Blahoslav, Praha 1932
Habr, J.: Náboženské vyučování CČS ve školách v prvním třicetiletí jejího
trvání. NR 1950, s. 358-363, 1951, s. 115-122
Rutrle, O.: Cesta k dítěti. Praha 1947 a 1950
Rutrle, O.: Smysl náboženské výchovy v duchu CČS. NR, Praha 1949, s. 53-59
Horský, R.: Úvod do katechetiky. Praha 1955
Salajka, M.: Vzdělávání a výchova. In: Křesťanská církev ve své duchovní
aktivitě a práci. Obzor praktické a pastorální teologie. Praha 1998, s. 113-
117
Kubíková, J.: Malá katechetická metodika. Praha 1992
Butta, T.: Formy křesťanské výchovy se zaměřením na praxi CČSH. In: J. Liguš
J. a kol.: Náboženská výchova a výuka. Brno 2005, s. 120-143
Katolická literatura
Nováková, C.: Katechetika. Praha 1991
Muchová, L.: Úvod do náboženské pedagogiky. Olomouc 1993
Muchová, L: Cíle a cesty. Metody, cíle a prostředky vyučování z pohledu
obecné didaktiky pro učitele náboženství. Olomouc 1996

Protestantská literatura
Smolík, J.: Závazek křtu. Základy katechetiky. Kalich, Praha 1974
Liguš, J. a kol.: Náboženská výchova a výuka. Brno 2005

Pravoslavná literatura
Zozuľak, J.: Katecheticke poslanie církvi. Prešov 2001