logotype

Osnovy Biblické příběhy III.

Osnovy pro vyučování nepovinného předmětu Náboženství na základních školách (návrh z vlastní praxe – Mgr. Jindřiška Buttová, Dana Kalivodová)
 
 
Použité zkratky zpěvníků:
BTS - L. Rejchrt: Buď tobě sláva. Praha 1981
ZSN - L. Rejchrt: Zpívejte s námi. Praha 1991
 
Varianta třetí: Nový zákon – Ježíšův život a činy
 
Vyučování na začátku školního roku můžeme začít narozením Ježíše Krista anebo začínáme dospělým Ježíšem /jeho veřejným působením/ a narození Ježíše necháme na dobu adventu.
 
1. Úvod o Bibli
Písně: Písnička na začátek (ZSN), Všechny děti v celém světě (BTS 6), Pane, dnešek je den chvály (BTS 3), Letní chvalozpěv (Svítá 82),(ZSN 1)
 
2. Ježíšův křest a působení Jana Křtitele  
Písně: Kázání Jana Křtitele (ZSN 23), Píseň o Herodesovi a Janu Křtiteli (BTS 58)  
 
3. Pokušení na poušti (nutná aktualizace – i my máme odolávat různým pokušením, problematika dobra a zla ve světě)
Písně: Boj na zemi (Svítá 24)
 
4. Povolání 12 učedníků
Písně: Dvanáct bylo učedníků
 
5. Ježíš uzdravuje nemocné – uzdravení chromého (Ježíš s námi sdílí trápení a bolest) Písně: Píseň o divu v městě Kafarnaum (ZSN 26), Neboť tvé je království (ZSN 43)
 
6. Svatba v Káně Galilejské (o radosti, Ježíš s námi sdílí radost)
Písně: Kázání o svatbě v Káni Galilejské (Svítá 156)  
 
7. Utišení bouře na Galilejském jezeře (o strachu, z čeho máme strach)
Písně: Písnička o utišení bouře (ZSN 25) 
 
8. Předpověď a narození Jana Křtitele, význam adventu
Písně: Advent, advent; Přiblížil se vánoční čas (BTS 62)
 
9. Předpověď a narození Ježíše Krista
Písně: Anděl k Panně poslán je (BTS 63), Zvěstování anděla Gabriela (ZSN 20), Šel Josef s Marií (ZSN 21) a další vánoční písně
 
10. Mudrci a král Herodes, útěk do Egypta
Písně: Pastýři už zase pasou stáda (Svítá 254) a další vánoční písně
 
11. Opakování vánočních událostí zábavnou formou
 
12. Podobenství o hřivnách (aktualizace - každý má nějaké obdarování a má ho rozvíjet)
Písně: Než vykročil Pán na cestu (Svítá 218)
 
13. Ježíš křísí syna Naimské vdovy
Písně: Králů Král (Svítá 236)
 
14. Uzdravení deseti malomocných (vděčnost v našem životě)
Písně:  Písnička o deseti malomocných (ZSN 28)
 
15. Podobenství o deseti družičkách
Písně: O deseti družičkách (ZSN 30)  
 
16. Výběrčí daní Zacheus
Písně: Zacheus (ZSN 27); Nám pomoz, Pane milý (BTS 36)
 
17. Boháč a Lazar
Písně: Přemýšlej, děkuj a služ (Svítá 273), V nebi je trůn (Svítá 360)
 
18. Vzkříšení Lazara – bratra Marie a Marty
Písně: To je ten den (Svítá 334) 
 
19. Pomazání Ježíše v Betánii
Písně: V Betanii (ZSN 31), Před tvou tváří, Pane (Svítá 276)
 
20. Ježíšův vjezd do Jeruzaléma a vyčištění chrámu
Písně: Hosana (Svítá 74), Král na oslátku (ZSN 32)  
 
21. Zrádce Jidáš, Poslední večeře Ježíše s učedníky, umývání nohou
Písně: Píseň o umývání nohou (ZSN 33), Chleba a víno neseme (Svítá 482)
 
22. Ježíš v Getsemane, Petr, Ježíš souzen, Pilát
Písně: Hořká byla noc (Svítá 73), Žalm Kaifášův (Svítá 30)
 
23. Mučení a smrt Ježíše Krista
Písně: Byl jsi tam (Svítá 25); Hle, jak trpěl (Svítá 68); Rozpomeň se na nás (ZSN 34)
 
24. Vzkříšení Ježíše Krista
Písně: To anděl kámen odvalí (BTS 80), Už svitlo jitro nedělní (BTS 78), Velikonoční prozpěvování (ZSN 335)  
 
25. Zjevování Ježíše
Písně: Cesta do Emaus (ZSN 36), Blues nevěřícího Tomáše (Svítá 292)  
 
26. Nanebevstoupení Ježíše a seslání Ducha svatého
Písně: Svatodušní prozpěvování (ZSN 38), Písnička o nanebevstoupení (ZSN 37), Nové přikázání (BTS 88)
 
27. Podobenství o nemilosrdném služebníkovi (hodnota odpuštění)
Písně: Písnička o dluhu (ZSN 29), Odpusť (BTS 43)  
 
28. Podobenství o marnotratném synu
Písně: Marnotratný syn (BTS 57) 
 
29. Podobenství o hostině
Písně: Podobenství o hostině (Svítá 14)
 
30. Podobenství o boháči a stodolách
Písně: Kdo bude v nebi žít (Svítá 145), Kdo na kolenou klečí (Svítá 148)
 
31. Podobenství o rozsévači  
Písně: Rozsévač (BTS 59)
 
32. Podobenství o ztracené ovci
Písně: Sto bylo ovcí stáda (BTS 60), Ovečko ztracená (Svítá 240), Má modlitba (Svítá 178)
 
33. Podobenství o plevelu mezi pšenicí
Písně: Podobenství o zrnu a koukolu (Svítá 287)
 
34. Opakování zábavnou formou