logotype

Osnovy Biblické příběhy II.

Osnovy pro vyučování nepovinného předmětu Náboženství na základních školách 
 
Použité zkratky zpěvníků:
BTS - L. Rejchrt: Buď tobě sláva. Praha 1981
ZSN - L. Rejchrt: Zpívejte s námi. Praha 1991
 
Varianta druhá: Biblické příběhy od Josefa
 
1. Úvodní hodina
a) o Bibli    
b) rozmanitost a pestrost Božího stvoření, každý jsme jedinečný,originální
(podle toho, jaké je složení skupinky, jestli jsou to všechno nové děti, nebo jestli už na Biblické příběhy někdo chodil, je nutné přizpůsobit se konkrétní situaci)
Písně: Písnička na začátek (ZSN), Letní chvalozpěv (ZSN 1)
 
2. Jákobovi synové a dcera Dína, Josef – barevné šaty
Písně: Moudrost mi Pane dávej (Svítá 189)
 
3. Josefovy sny, prodání Josefa do otroctví
Písně: Josefova píseň lásky (ZSN 6), Písnička o Josefovi a jeho bratřích (BTS 53)
 
4. Josef v Egyptě, Potífarova žena – uvěznění
Písně: Bůh je záštita má (Svítá 23), Neboj se (Svítá 154)
 
5. Josef ve vězení vykládá sny číšníka a pekaře
Písně: Někdo mě vede za ruku (BTS 22)
 
6. Faraónovy sny, Josef správcem Egypta
Písně: Laudáto sii (Svítá 172)
 
7. Josefovi bratři do Egypta, zkouška, usmíření s Josefem
Písně: Písnička o Josefovi a jeho bratřích (BTS 53)
 
8. Jákob s rodinou do Egypta, život Izraelců v Egyptě za doby Josefa
Písně: všechny výše uvedené
 
9. Opakování zábavnou formou a písně 
 
10. Narození Mojžíše a jeho záchrana, život Izraelců v Egyptě v té době
Písně: Písnička o Mojžíšově záchraně (ZSN 7)
 
11. Útěk Mojžíše z Egypta (zabití – širší rozhovor, pokud ho děti svými reakcemi vyvolají), Mojžíš u studny v Midjánu
Písně: Oslavujem tvou dobrotu (ZSN 10)
 
12. Hořící keř – Bůh mluví k Mojžíšovi
Písně: Díky (BTS 20), To já, ó Pane můj (Svítá 331)
 
13. Mojžíš a Áron vyjednávají s faraónem
Písně: Píseň o egyptských ranách (ZSN 8)
 
14. Egyptské rány
Písně: Píseň o egyptských ranách (ZSN 8)
 
15. Desátá rána, odchod Izraelců z Egypta
Písně: Dál přece nejdete sami (Svítá 39)
 
16. Přechod přes Rudé moře
Písně: Dál, dál tou vodou (Svítá 36), Svobodná zem (Svítá 288)
 
17. Putování Izraelců pouští – hořká voda, mana a křepelky, voda ze skály
Písně: Dál přece nejdete sami (Svítá 39), Poděkujme svému Pánu (BTS 22)
 
18. Příchod pod pohoří Sinaj a opakování dosud probraného Mojžíše
 
19. – 21. Desatero a jeho aktualizace pro dnešek (pro opakování vymyslet krátké příběhy, na kterých děti poznávají, co je porušeno, co je špatně)
 
22. Odpadnutí od Boha, Zlaté tele
Písně: Měj ještě trpělivost s námi (ZSN 9)  
 
23. Dvanáct zvědů do zaslíbené země
Písně: Letní chvalozpěv (ZSN1), Oslavujem tvou dobrotu (ZSN 10)
 
24. Opakování Mojžíše zábavnou formou
 
25. Rachab, přechod přes řeku Jordán
Písně: Přejdi Jordán, Hluboká řeko (Svítá 72)
 
26. Dobytí města Jericha, záchrana domu Rachab
Písně: Jozue, ten porazil Jericho (Svítá 131)
 
27. Opakování Jozua
 
28. – 32. Velikonoční události zařadíme mezi probíranou látku podle církevního roku Pokud ještě zbývají vyučovací hodiny, je možno zařadit příběhy z knihy Soudců – Samson, Gedeon.