logotype

Katechetika

jak si připravit materiál pro děti?

JAK SI PŘIPRAVIT MATERIÁL PRO DĚTI?

-          Název hodiny (záleží na naší kreativitě a na dohodě se školou): Náboženství, Biblické příběhy, Bible, Základy křesťanství, Základy křesťanského náboženství, Křesťanská etika, Duchovní výchova, Duchovní hodnoty moderní společnosti, Kořeny evropské kultury, Současné etické problémy mladého člověka 21. století, Církevní postavy z historie...

-          Osnovy

-          Pravidelná příprava do hodiny

  • Stanovit téma 
  • Stanovit cíl hodiny
  • Výběr aktivit
  • Sestavení kurikula (scénáře) hodiny
  • Příprava učebních pomůcek
  • Doladění přípravy

Příprava hodiny

Postup tvorby přípravy

1. Stanovení cíle: Nejprve by měl učitel rozhodnout, co bude cílem výuky. Cíl výuky ovšem nelze chápat jako „co má být probráno“. Učitel si potřebuje si uvědomit, jaké nové dovednosti má při jeho hodině žák získat, jaké návyky pěstovat. Cíle výuky by měly být stanoveny konkrétně, a to především z důvodu, aby si učitel mohl na konci hodiny zkontrolovat, zda byly cíle splněny.

2. Výběr úloh, aktivit, motivačních příkladů: Jestliže učitel již ví, co bude chtít naučit, bude vybírat příklady, úlohy, aktivity, které zaručují splnění cílů. Vybírá aktivity přiměřené věku žáků, aktivity pestré a smysluplné.

3. Sestavení kurikula hodiny: Má-li učitel vybrány dílčí úlohy a aktivity, sestaví je do časové posloupnosti, některé úlohy vyřadí, stanoví si priority (které aktivity jsou zásadní a „musí“ proběhnout , které pomocné či rozvíjející). Při psaní scénáře hodiny si např. připíše, kolik minut mu daná práce zabere (5 min, 2 min…), slouží to k lepší kontrole během hodiny. Podstatné v tuto chvíli je znovu promyslet pestrost aktivit (mladší děti by měly častěji střídat styl práce, chvíli poslouchat, chvíli pracovat individuálně, chvíli společně diskutovat). Pestrost přispívá ke zvýšení výkonu.

4. Vytvoření učebních pomůcek: Učitel má rozmyšleno, jak hodina bude vypadat. Nyní musí vyhledat, vyrobit, najít a připravit učební pomůcky.

5. Doladění přípravy: Učiteli ještě zbývá promyšlení úvodu a závěru hodiny (co řekne učitel na úvod hodiny, jak motivuje žáky pro celou hodinu - žákům se lépe pracuje, když vědí, co je tuto hodinu čeká. Úvod i závěr hodiny má i rituální charakter - žáci se naučí, že nikoliv zvonění, ale učitel končí hodinu)