logotype

Katechetika

Jak na to

Jsou dva druhy lidí. Jedni hledají důvody, proč to nejde, a druzí naopak důvody, jak to udělat... Často slýcháme výmluvy na nedostatek pomůcek a materiálu pro práci s dětmi, na neefektivnost této aktivity pro naplnění našich sborů a v neposlední řadě na vlastní nedostatek času.

 

Otázka, na kterou musí najít odpověď každý sám, je, jaký je smysl vyučování náboženství ve školách?

Smyslem vyučování není naplnit naše sbory, ale především šířit biblickou zvěst a principy křesťanství, svědčit o vlastní víře a misijně působit mezi dětmi a mládeží aniž bychom si nárokovali nové ovečky do sboru. Pokud se podaří s Boží pomocí v některém dítěti probudit semínko víry, je to úžasná událost a není pdostatné, v jaké křesťanské církvi dotyčný zakotví.

 

PRÁVNÍ MINIMUM

Právo církve (církevních pracovníků) vyučovat ve školách náboženství je zakotveno ve Školském zákoně č. 561/2004 Sb. – První část, § 15, str. 35 (Vyučování náboženství), též Hlava II, Díl 1, § 14, str. 235 (Učitel náboženství) a v Zákoně č. 563 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ze dne 24. září 2004, § 3 (Předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka) a § 4 (Učitel náboženství).

 

NÁZEV HODINY

Název hodin může být po dohodě s vedením školy různý: Náboženství, Biblické příběhy, Bible, Základy křesťanství, Základy křesťanského náboženství, Křesťanská etika, Duchovní výchova, Duchovní hodnoty moderní společnosti, Kořeny evropské kultury, Současné etické problémy mladého člověka 21. století, Církevní postavy z historie...

 

NEPOVINNÝ PŘEDMĚT NEBO KROUŽEK?

Náboženství ve školách vyučujeme jako nepovinný předmět (pokud se písemnou přihláškou s podpisem zákonného zástupce přihlásí 7 a více dětí) nebo jako zájmový kroužek (do 6 dětí) – ten musí povolit ředitel(ka)!
Účast v nepovinném předmětu náboženství i v kroužku se dětem potvrzuje na zadní straně vysvědčení, obvykle slovním hodnocením („účastnil se", „pracoval úspěšně" apod.) nebo i klasifikací (doporučuji dávat 1!) – jak si to určí vedení školy.

 

PRVNÍ VSTUP DO ŠKOLY

Rozhodneme-li k výuce náboženství ve škole, naše první kroky povedou k panu řediteli. Nutné písemné doklady (předem připravené pro jednání s vedením školy):

  • Potvrzení o nejvyšším dosaženém vzdělání a o titulu,
  • pověření církve (příslušného biskupa - biskupky) – ustanovující dekret,
  • aktuální výpis z trestního rejstříku,
  • aktuální osvědčení lékaře o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi,
  • koncept práce (osnova nebo témata hodin),
  • návrh písemné nabídky s přihláškou (je vhodné, když to schválí ředitel/ka).

přihláška_na_výuku_náboženství.doc

Osnovy výuky

 

DOPORUČENÝ ČASOVÝ POSTUP

Červen 

Po předchozím telefonickém dojednání osobní návštěva ředitele, ředitelky školy – představení se, naše představy, práva a povinnosti, předložení písemných dokladů, domluvení se, že přijdeme na začátku školního roku (= první polovina září) a rozdáme osobně po třídách všem žákům a žákyním písemnou nabídku s přihláškou pro jejich rodiče. Současně požádáme vedení školy, aby byl nepovinný předmět „náboženství" (či jiný název) uveden v oficiální nabídce nepovinných předmětů a zájmových kroužků školy.

červenec - srpen

Během volnějších letních měsíců máme příležitost promyslet si, připravit či dopracovat osnovu hodin, vyhledat a připravit k tomu písně, obrázky, kvizy, hry apod.

září

Začátkem školního roku (co nejdříve v září!) opět předem ohlášeni obejdeme všechny třídy (příp. 1. stupeň) školy – krátce představíme sebe a nabízený nepovinný předmět, ukážeme obrázkovou Bibli, zpěvníčky apod. a všem rozdáme nabídku s přihláškou. Působíme klidně, radostně a nadšeně! Asi po týdnu si opět osobně (nebo za pomoci pastorační asistentky, asistenta) přihlášky nejlépe po třídách u třídních vyučujících vybereme. (Nespoléháme na třídní učitelky a učitele, když nám řeknou, že to dětem rozdají sami. V tomto směru jsou špatné zkušenosti.)

třídní schůzky

Při prvních třídních schůzkách na začátku školního roku můžeme krátkým vstupem oslovit rodiče (opět po předchozím schválení vedení školy a po informování třídních vyučujících). Žáky 1. tříd a jejich rodiče můžeme oslovit již 1. září při jejich slavnostním zahájení ve třídách.

Termín výuky

Den a začátek hodiny stanovíme buď předem s ředitelem, ředitelkou školy (pokud možno co nejdříve po obědě v návaznosti na vyučování) nebo později s již přihlášenými dětmi – opět se souhlasem vedení školy.

Výuka a další možnosti

Od 2. poloviny září, nejpozději od 1. října začínáme s pravidelným vyučováním – jedna vyučovací hodina (příp. po dohodě a schválení 60 min. hodina) týdně ve vhodné třídě (hrajeme-li na klavír, požádáme o třídu s klavírem).

Během školního roku můžeme s dětmi ze škol spolu s dětmi z DPD na faře pořádat jednodenní výlety do přírody, víkendová setkání, biblické dramatizace, zveme je na rodinné bohoslužby, sborová setkání, koncerty, výstavy a další akce podle naší aktivity a fantazie.

Co je to nejdůležitější

Osobní víra vyučujícího, kladný vztah k dětem a veliká trpělivost s nimi, vlastní zaujetí Biblí, nadšení a zapálení pro věc – pro práci s dětmi a mladými, nezměrná vytrvalost, fantazie a tvořivost.