logotype

Jak s dětmi opakovat lekce - nápady z praxe

Zde uvádíme několik nápadů, jak s dětmi opakovat probranou látku. Opakovat můžeme buď na začátku každé hodiny (opakujeme minulou lekci) nebo dětem připravit celou hodinu založenou na opakování předešlých lekcí.

 

NÁPAD 1.

Hra: "Kdo to říká?"

katecheta představuje věc nebo osobu z probrané látky a vypráví svůj příběh.

Příklad: "Jsem celá dřevěná, hodně toho unesu, pracovalo na mě mnoho lidí. Byla jsem stvořena pro vodu. Osobně jsem poznala všechna možná zvířátka: hady, myši, ovce, žiragy..." Uhádnete, koho katecheta představuje? Noemovu archu.

Příklad: "Nekousej do mě, víš, že to nemáš dělat. Já jsem sice dobré a sladké, ale pro tebe nejsem." Katecheta představuje jablko z příběhu o Adamovi a Evě.

NÁPAD 2.

Katecheta si doma vyrobí kartičky velikosti pexesa a napíše na ně různá jména osob či věcí. Děti mají za úkol hledat dvojice. Nemusíme to hrát vyloženě jako pexeso. Názvy na kartičkách mohou být odkryté a děti pouze hledají, co k čemu patří.

Příklad:

osel - Marie

Mojžíš - ošatka

jablko - Eva

Josef - barevný kabát

Eliáš - ohnivý vůz

Šalamoun - knihy

Ester - královská koruna

Rút - sbírání klasů

Saul - nádobka s olejem

NÁPAD 3.

Hra: "Ano - ne"

Katecheta si doma připraví pro děti několik vět o probrané látce. Některé věty jsou správné, v některých větách jsou chyby. Děti mají za úkol poznat, které věty jsou pravdivé a které ne. Katecheta vždy přečte jednu větu a čeká, jak děti zareagují. Pravdila si můžeme stanovit, jak chceme. Pokud je odpověď "ano", děti si například stoupnou a mávají rukama - pokud je odpověď "ne", děti si dřepnou na bobek. NEBO pokud je odpověď "ano", děti zvednou zelenou kartičku, pokud je odpověď "ne", děti zvednou červenou kartičku.

NÁPAD 4. 

Najdi chyby v textu - dětem (starším) rozdáme biblický text nebo věty z různých probraných biblických příběhů. Děti mají za úkol najít chyby a podtrhnout je.

Příklad: "V Judském Betlémě za dnů krále Šalamouna se narodil Josefovi a Marii Ježíš. Josef byl kovářem....

NÁPAD 5.

Pantomima

- u mladších dětí (1.-2. třída) hraje pantomimu katecheta. Představuje určitou věc nebo osobu a děti musí uhádnout. Při pantomimě katecheta samozřejmě nesmí mluvit, smí pouze naznačovat rukama, nohama.

- u starších dětí mohou hrát pantomimu všichni. Žáci si od katechety vylosují kartičku, na které je napsáno, co mají pantomimicky ztvárnit. Ostatní musí poznat, co to je.

NÁPAD 6. 

Kreslení

- pravidla jsou podobná jako u nápadu č. 5. Katecheta (u mladších dětí) nebo žáci sami na tabuli kreslí věc nebo osobu, kterou si vylosovali a ostatní musí uhádnout, co to je. 

NÁPAD 7.

Hra: Na zlého krále Heroda

- tuto hru jsme s dětmi vymysleli při naší biblické hodině, když jsme si vykládali o zlém a velmi přísném králi Herodovi. Tato hra je dobrá pro odreagování. Ze skupinky vybereme dobrovolníka, který bude představovat zlého krále Heroda. Krásl Herodes se posadí na trůn (židle), zamračí se a snaží se po celou dobu hry tvářit přísně. Ostatní děti mají za úkol jakkoliv krále rozesmát, nesmí se ho však dotýkat. Takže na něj dělají různé různé posunky, škleby apod. Komu se podaří krále rozesmát, stane se Herodem.